Uczestnikami każdego procesu budowy są zarówno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru inwestycyjnego. Obaj fachowcy muszą mieć stosowne uprawnienia oraz wpis do miejscowej izby specjalistów. Warto jednak znać różnicę pomiędzy tymi stanowiskami.

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Za wszystkie zdarzenia, które mają miejsce na placu budowy, jak również za realizację różnego typu prac budowlanych odpowiada kierownik. Już we wstępnych pracach przygotowawczych obejmujących organizację miejsca pracy bierze udział ten specjalista. Czuwa on nad całością budowy oraz odpowiada za zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Kierownik budowy oprócz tego prowadzi całą dokumentację podwykonawczą oraz sporządza oświadczenie o zakończeniu robót. Bez tych dokumentów nie można dokonać zgłoszenia domu do odbioru. Stanowisko kierownika budowy najczęściej obsadza inwestor. Jest to funkcja bardzo istotna w kontaktach inwestora z ekipą budowlaną. Warto by była to osoba niezależna od firmy budowlanej, wówczas decyzje podejmowane będą raczej bezstronne.

Jaką rolę pełni inspektor nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego jest urzędnikiem, którego podstawowym zadaniem jest kontrola prac budowlanych. Wszelkie prace mogą być sprawdzane na każdym etapie budowy. Inspektor ma bardzo odpowiedzialną pracę, która wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Sprawuje on nadzór budowlany oraz współpracuje z organami kontroli państwowej. Istnieje kilka stanowisk, które są powiązane ze sprawowaniem nadzoru. Kontrolą obiektów budowlanych stawianych w celach mieszkaniowych zajmuje się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Taka osoba w każdej chwili może wejść na teren budowy i dokonać kontroli prowadzonych tam prac. Może także sprawdzić w każdym momencie poprawność prowadzonej dokumentacji budowlanej oraz niezbędne uprawnienia pracujących na budowie osób. Planując budowę domu skorzystajmy z kompleksowych usług budowlanych firmy Skolbud.